خانه / پژوهش / کتاب / کتاب فارسی

کتاب فارسی

سالمندی خوب: مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن

  برای مطالعه مطلب قبل اینجا کلیک نمایید.   معرفی کتاب های فارسی حوزه سالمندی (ادامه): زنجری نسیبه. سالمندی خوب: مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن. تهران: طرح نقد، ۱۳۹۷٫ چالش­ ها و الزامات سیاست گذاری اجتماعی در حیطه جمعیت سالمندان سبب ظهور مفاهیم و راهبردهای جدیدی برای داشتن …

ادامه نوشته »

کلیات سالمندشناسی و طب سالمندان

معرفی کتاب های فارسی حوزه سالمندی پیشرفت جامعه به سمت سالمندی و به عبارتی بروز سونامی سالمندی مشکلات و مسائلی را به دنبال دارد. از طرفی عدم آگاهی و غفلت از مشکلات این گروه سنی در آینده ضررهای جبران­ ناپذیری را به جامعه وارد خواهد کرد. بنابراین اطلاع ­رسانی در …

ادامه نوشته »

فهرست کتاب های فارسی حوزه سالمندی

فهرست کتاب های فارسی حوزه سالمندی نام پديدآور عنوان سال انتشار ناشر ت‍أل‍ی‍ف‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ ح‍ات‍م‍ی‌پ‍ور، ل‍ی‍لا زارع‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دوران‌ س‍ال‍م‍ن‍دی‌ ۱۳۸۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ۱۳۷۵ ن‍ش‍ر س‍ی‍اوش‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ری‍م‌ ت‍اج‍ور ب‍ه‍داش‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ و م‍روری‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زن‍دگ‍ی‌ آن‍ان‌ ۱۳۸۲ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ب‍ی‍م‍اری …

ادامه نوشته »